कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद व्यवस्थापन कोष ७४/७५ 04/23/2018 - 11:21 PDF icon विपद.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/23/2018 - 10:55 PDF icon IPT karyabidi.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/22/2018 - 11:57 PDF icon २०. स्थानीय राजपत्रको नमूना- 2074.12.2.pdf
निर्माण व्यवसाही कर्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/17/2018 - 17:49 PDF icon निर्माण व्यवसाययी इजाजतपत्र.pdf
शैक्षिक कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 04/17/2018 - 13:53 PDF icon शैक्षिक कार्यविधि २०७४.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली,२०७४ ७४/७५ 04/05/2018 - 15:44 PDF icon प्रमाणीकरण कार्यबिधी.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन नियमावली)-२०७४ ७४/७५ 04/05/2018 - 15:40 PDF icon कार्य सम्पादन नियमावली.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 04/05/2018 - 15:18 PDF icon बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 04/05/2018 - 15:11 PDF icon गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
भवन निर्माण मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 02/12/2018 - 16:40 PDF icon भवन निर्माणका मापदण्ड.pdf

Pages