ताजा समाचारः

 

 

नगर प्रहरी सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

म्यादी नगर प्रहरी सेवा करारको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: