कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

विज्ञप्ती

विज्ञप्ती

दस्तावेज: 

ठेक्का सम्बन्धी सुचना

चौथो पटक ठेक्का जारी

दस्तावेज: 

ठेक्का सम्झौता

ठेक्का सम्झौता 

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुचना

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 

दोस्रो पटक प्रकाशित ठेक्का अव्हानको सुचना

दोस्रो पटक प्रकाशित ठेक्का अव्हानको सुचना |

दस्तावेज: 

ठेक्का अावहानको सूचना

आन्तरिक आय संकलनको ठेक्का अावहानको सूचना |

सवारी साधान खरिदको लागि सुचना

सवारी साधान खरिद JEEP का लागि सूचना |

 

Pages