कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

सुचना! सुचना !! सुचना !!!

कानेपोखरी गाँउपालिका कृषि विकास शाखाको आ.व. २०७५/०७६ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार खाधन्न बिज वृद्दि विकास कार्यक्रम (५०% अनुदान)

Pages