कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

स्टोर प्रयोजनका लागि घर भाडामा लिने सूचना

स्टोर प्रयोजनका लागि घर भाडामा लिने सूचना

दस्तावेज: 

सूचना

सूचना

दस्तावेज: 

ट्रक्टर भाडा सम्बन्धी सूचना

ट्रक्टर भाडा सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना

सेवा करारमा पदपुर्ती सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

विज्ञप्ती

विज्ञप्ती

दस्तावेज: 

ठेक्का सम्बन्धी सुचना

चौथो पटक ठेक्का जारी

दस्तावेज: 

ठेक्का सम्झौता

ठेक्का सम्झौता 

दस्तावेज: 

Pages