कानेपोखरी गाउँपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा हार्दिक स्वागत छ|

सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) को कारण अत्यावश्यक सेवमा प्रयोग हुने सवारी साधानहरु (पास आवश्यक नपर्ने) र पास उपलब्ध गराउने ईमेल साथ संलग्न राख्नुपर्ने सम्बन्धमा |

प्रेश विज्ञप्ति

कोरोना भाईरस(कोभिड-१९) बाट सिर्जना भएको विपदमा स्थानीय स्तरबाट पुर्याउन सकिने राहत सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति |

अत्यन्त जरुरी सूचना ||

कोरोना भाइरसका सम्बन्धमा कानेपोखरी गाँउपालिका कार्यालय  बयरवन मोरङगको अत्यन्त जरुरी सूचना |

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

आर्थिक कारोवार बन्द रहने सम्बन्धी सूचना |

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

भूमिसम्बन्धी ऐन ||

अ.हे.व. र अ.न.मि.को लागि लिखीत परिक्षा तोकिएको सम्बन्धमा |

अ.हे.व. र अ.न.मि.को लागि लिखीत परिक्षा तोकिएको र साथै उक्त पदको लागि दरखस्त दिनेहरुको नामावालीको विवरण पेश गरिएको जानकारी गराईन्छ | 

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना |

करारमा सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना |

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा बेरोजगार व्यक्तिहरुको विवरण प्रविष्टि गर्ने बारे |

Pages