FAQs Complain Problems

सूचना

X-RAY सेवा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको वडा नं.४ , कानेपोखरी अस्पतालमा थप सेवा X-RAY सेवा प्रवाह यहि मिति २०७९/०४/०१ गते संचालन हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: