FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन,२०७७ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:55 PDF icon स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन 2077.pdf
तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन,२०७७ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:54 PDF icon तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन 2077.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७७ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:52 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) २०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने ऐन,२०७७ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:49 PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन 2077.pdf
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन)ऐन,२०७७ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:47 PDF icon सु्शासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) गर्न बनेको ऐन 2077.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन,२०७७ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:43 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन 2077.pdf
वन व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न बनेको ऐन,२०७८ ७८/७९ 05/30/2022 - 17:41 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको वनको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन.pdf
कानेपोखरी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको ऐन,२०७६ ७६/७७ 05/20/2021 - 13:57 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन,२०७६.pdf
कानेपोखरी गाउँपालिकाको सार्वजिनक खरिद नियमावली,२०७७ ७७/७८ 05/20/2021 - 12:20 PDF icon Sarbajani Kharid Niyamawali 2077.pdf
कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्यविधि/निर्देशिका सङग्रह ७७/७८ 05/19/2021 - 12:55 PDF icon कानेपोखरी गाउँपालिकाको कार्यविधि संग्रह.pdf

Pages